เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403402Dairy Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น นมสเตอริไรส์ นมพาสเจอร์ไรส์ นมข้นหวาน หลักการตรวจวิเคราะห์น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์นม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Importance of dairy industry; chemical composition and nutritional values of milk and milk products; processing of dairy products e.g. sterilized milk, pasteurized milk, sweetened condensed milk; principles of analysis of milk and dairy products; quality control of dairy products; packaging for dairy products; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH