เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403401Tea and Coffee Technology
เทคโนโลยีชาและกาแฟ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204 หรือ
1403302

Course Description
แหล่งกำเนิดและประวัติของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมี การจัดระดับชั้น การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการผลิต การผสม ภาชนะบรรจุ เครื่องมือและระบบการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ผลต่อสุขภาพและข้อคำนึงด้านความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มของการตลาด การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Origin and history of tea and coffee; chemical composition; classification; harvesting; processing technology; blending: packaging; instrumentations and control systems; standards; health effects and safety considerations; product development and market trends; waste utilization; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH