เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403306Fishery Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204

Course Description
ชนิดและลักษณะทางกายภาพของสัตว์น้ำ องค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมี คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ การปฏิบัติ การเก็บรักษา และการยืดอายุการเก็บสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ การใช้ความร้อน การแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง การทำแห้ง การบรรจุกระป๋อง การหมัก ผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์ สารพิษและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Types and physical characteristics of fishery; chemical and biochemical compositions; quality and postharvest changes; practical evaluation of fish quality; fish handling, storage and shelf-life extension; fishery processing technology: thermal processing, chilling and freezing technology, drying, canning, marinating; fishery by-product utilization; fish toxins and contaminations in fishery and fishery products; quality systems and standards in fishery products; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH