เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403306Fishery Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ชนิดและลักษณะทางกายภาพของสัตว์น้ำ องค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมี คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ การปฏิบัติ การเก็บรักษา และการยืดอายุการเก็บสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ การใช้ความร้อน การแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง การทำแห้ง การบรรจุกระป๋อง การหมัก ผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์ สารพิษและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Types and physical characteristics of fishery; chemical and biochemical compositions; quality and postharvest changes; practical evaluation of fish quality; fish handling, storage and shelf-life extension; fishery processing technology: thermal processing, chilling and freezing technology, drying, canning, marinating; fishery by-product utilization; fish toxins and contaminations in fishery and fishery products; quality systems and standards in fishery products; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH