เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403304Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผลไม้และผัก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204

Course Description
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เคมี และคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการในการเก็บรักษาพืชผล เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ เช่น การทำแยม เยลลี่ ผักและผลไม้แห้ง ผักและผลไม้แช่เยือกแข็ง ผักและผลไม้ดอง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง และน้ำผลไม้ กระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Compositions and nutritional value of fruits and vegetables; postharvest changes in physical, chemical and nutritional values; postharvest handling and storage; processing technologies: jam, jelly, dried fruit and vegetable, frozen fruit and vegetable, pickle, canned fruit and vegetable and fruit juice; minimally process; waste utilization; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH