เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403304Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผลไม้และผัก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เคมี และคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการในการเก็บรักษาพืชผล หลักการถนอมและการแปรรูปผักและผลไม้ เช่น การทำแยม เยลลี่ ผักและผลไม้แห้ง ผักและผลไม้แช่เยือกแข็ง ผักและผลไม้ดอง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง และน้ำผลไม้ กระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Compositions and nutritional value of fruits and vegetables; postharvest changes in physical, chemical and nutritional values; postharvest handling and storage; principles of preservation and processing: jam, jelly, dried fruit and vegetable, frozen fruit and vegetable, pickle, canned fruit and vegetable and fruit juice; minimally process; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH