เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1402304Food Analysis
การวิเคราะห์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402303 หรือ
1402307

Course Description
พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์อาหาร การสุ่มและการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธี การประเมินผลข้อมูล หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและแบบใช้เครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ทบทวนและบูรณาการในชีวิตจริง


Basic principles of food analysis; sampling and sample preparations; selection of methods and data evaluation; principles and techniques of classical and instrumental methods commonly used in food analytical laboratory; review and integration in the real life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH