เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1402304Food Analysis
การวิเคราะห์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402303 หรือ
1402307
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:50114S4LAB25025M  
  ศุกร์08:00-09:50415MELECT      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์อาหาร การสุ่มและการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธี การประเมินผลข้อมูล หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและแบบใช้เครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ทบทวนและบูรณาการในชีวิตจริง


  Basic principles of food analysis; sampling and sample preparations; selection of methods and data evaluation; principles and techniques of classical and instrumental methods commonly used in food analytical laboratory; review and integration in the real life.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH