เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1402304Food Analysis
การวิเคราะห์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402303 หรือ
1402307
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์อาหาร การสุ่มและการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธี การประเมินผลข้อมูล หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและแบบใช้เครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ทบทวนและบูรณาการในชีวิตจริง


Basic principles of food analysis; sampling and sample preparations; selection of methods and data evaluation; principles and techniques of classical and instrumental methods commonly used in food analytical laboratory; review and integration in the real life.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH