เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1409301Food Plant Management and Sanitation
การจัดการโรงงานอาหารและสุขาภิบาล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบริหารจัดการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403302 หรือ
1401344 หรือ
1403204

Course Description
การออกแบบและการวางผังโรงงาน การพยากรณ์วัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหาร หลักปฏิบัติที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการสุขาภิบาลในโรงงาน เช่น การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ การจัดการของเสียทางโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายและระเบียบควบคุมสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Plant design and layout; raw material forecast; production planning; inventory management; logistics system in food industry; good manufacturing practice in food industry; plant sanitation management i.e. cleaning, and disinfection; waste management in food industry; clean technology; environmental laws and regulations; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH