เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1409301Food Plant Management and Sanitation
การจัดการโรงงานอาหารและสุขาภิบาล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบริหารจัดการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403302 หรือ
1401344 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบและการวางผังโรงงาน การพยากรณ์วัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหาร หลักปฏิบัติที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการสุขาภิบาลในโรงงาน เช่น การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ การจัดการของเสียทางโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายและระเบียบควบคุมสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Plant design and layout; raw material forecast; production planning; inventory management; logistics system in food industry; good manufacturing practice in food industry; plant sanitation management i.e. cleaning, and disinfection; waste management in food industry; clean technology; environmental laws and regulations; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH