เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1405301Food Quality Control and Assurance
การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204 หรือ
1403302 หรือ
1403205
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพและการตรวจวัด การควบคุมคุณภาพในวัตถุดิบ กระบวนการและผลิตภัณฑ์สุดท้าย หลักการและการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต การประเมินความเสี่ยง สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การทดสอบทางประสาทสัมผัส


Principles of quality control and assurance; quality factors and measurement; quality control of raw materials, process and finished products; principle and measurement of physical properties; quality control tools; total quality management; hazard analysis and critical control points; risk analysis; statistical for quality control; acceptance sampling; sensory evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH