เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1405301Food Quality Control and Assurance
การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204 หรือ
1403302 หรือ
1403205
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพและการตรวจวัด การควบคุมคุณภาพในวัตถุดิบ กระบวนการและผลิตภัณฑ์สุดท้าย หลักการและการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต การประเมินความเสี่ยง สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การทดสอบทางประสาทสัมผัส


Principles of quality control and assurance; quality factors and measurement; quality control of raw materials, process and finished products; principle and measurement of physical properties; quality control tools; total quality management; hazard analysis and critical control points; risk analysis; statistical for quality control; acceptance sampling; sensory evaluation.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH