เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1405301Food Quality Control and Assurance
การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50120S4LAB25025M  
  จันทร์13:00-14:50A 411S7LECT      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพและการตรวจวัด การควบคุมคุณภาพในวัตถุดิบ กระบวนการและผลิตภัณฑ์สุดท้าย หลักการและการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต การประเมินความเสี่ยง สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การทดสอบทางประสาทสัมผัส


  Principles of quality control and assurance; quality factors and measurement; quality control of raw materials, process and finished products; principle and measurement of physical properties; quality control tools; total quality management; hazard analysis and critical control points; risk analysis; statistical for quality control; acceptance sampling; sensory evaluation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH