เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403484Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาภายใต้หลักจรรยาวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการภาครัฐหรือบริษัทเอกชนตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษา การส่งรายงานความก้าวหน้าระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การส่งรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ และรายงาน


Full-time work under professional ethics at the government and private organizations for a specific period according to the study plan; progress report submission during training, submission of report and presentation to the lecturers; evaluation by advisor, training workplace supervisor and report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH