เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403484Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาภายใต้หลักจรรยาวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการภาครัฐหรือบริษัทเอกชนตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษา การส่งรายงานความก้าวหน้าระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การส่งรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ และรายงาน


Full-time work under professional ethics at the government and private organizations for a specific period according to the study plan; progress report submission during training, submission of report and presentation to the lecturers; evaluation by advisor, training workplace supervisor and report.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH