เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403484Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล624M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา
 • อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาภายใต้หลักจรรยาวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการภาครัฐหรือบริษัทเอกชนตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษา การส่งรายงานความก้าวหน้าระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การส่งรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ และรายงาน


  Full-time work under professional ethics at the government and private organizations for a specific period according to the study plan; progress report submission during training, submission of report and presentation to the lecturers; evaluation by advisor, training workplace supervisor and report.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH