เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403488Overseas Training
ฝึกงานต่างประเทศ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการหรือสถาบันในต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลและประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา การส่งรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา


Overseas training in organizations or institutes under supervision and evaluation of advisor; report submission and presentation after the training to the lecturers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH