เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403483Special Problem
ปัญหาพิเศษ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402304 และ 1403303 หรือ
1402315 และ 1403351 หรือ
1402304 และ 1403351 หรือ
1402304 และ 1403313 หรือ
1402311 และ 1403481

Course Description
ดำเนินงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดยคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอ


Conduct a special problem in the topic related to food science and technology based on professional ethics, under guidance of supervision; submission of final report and oral presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH