เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403483Special Problem
ปัญหาพิเศษ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402304 และ 1403303 หรือ
1402315 และ 1403351 หรือ
1402304 และ 1403351 หรือ
1402304 และ 1403313
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-16:00AR-LAB101M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 31-0-1
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: FT (PE)2/61
  Course Description
  ดำเนินงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารโดยคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอ


  Conduct a special problem in the topic related to food technology based on professional ethics, under guidance of supervision; submission of final report and oral presentation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH