เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403483Special Problem
ปัญหาพิเศษ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402304 และ 1403303 หรือ
1402315 และ 1403351 หรือ
1402304 และ 1403351 หรือ
1402304 และ 1403313
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ดำเนินงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารโดยคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอ


Conduct a special problem in the topic related to food technology based on professional ethics, under guidance of supervision; submission of final report and oral presentation.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH