เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407349Fresh-Cut Fruits and Vegetables
ผักและผลไม้สดตัดแต่ง
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปัจจัยของคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี การเตรียมผลิตภัณฑ์และทรีทเมนต์ บรรจุภัณฑ์ สารเคลือบผิวบริโภคได้ เชื้อจุลินทรีย์ของผลิตสดพร้อมบริโภค ความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ การพัฒนาและแนวโน้มของผลิตผลสดพร้อมบริโภค การดูงาน


Quality factors; physiological and biochemical changes; product preparation and treatments; package; edible coating; microbiology of fresh-cut produce; microbial safety; current issue and trends of fresh-cut produce; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH