เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408343Packaging System and Testing
ระบบการบรรจุและการทดสอบ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408202 และ 1408242 หรือ
1408201 และ 1408242 หรือ
1408102

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร ภาชนะบรรจุ และสภาพแวดล้อม ชนิดและการประยุกต์ใช้งานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร การประเมินอายุการเก็บ สายการบรรจุ เครื่องจักรในการบรรจุ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบบรรจุภัณฑ์ในสายการบรรจุ


Relationship among foods packages and environment; types and application of package in food industry; evaluating shelf life; packaging line; packaging machinery; quality control and package testing in packaging line.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH