เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407463Agricultural Logistics and Supply Chain
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางด้านการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สำหรับการจัดการ ด้านการผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้าทางด้านการเกษตร


Principle of logistics and supply chain management; role and importance of agricultural logistics and supply chain management; analysis of agricultural logistics and supply chain problem; information technology application for production, transportation and distribution management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH