เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1407463Agricultural Logistics and Supply Chain
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางด้านการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สำหรับการจัดการ ด้านการผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้าทางด้านการเกษตร


Principle of logistics and supply chain management; role and importance of agricultural logistics and supply chain management; analysis of agricultural logistics and supply chain problem; information technology application for production, transportation and distribution management.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH