เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407312Postharvest Diseases and Insect Pests
โรคและแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103211

Course Description
ความสำคัญของโรคและแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว อาการผิดปกติหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้เกิดจากโรคหรือแมลงศัตรู กระบวนการเข้าทำลายผลิตผลของเชื้อสาเหตุ ปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวสรีรวิทยาของผลิตผลที่สัมพันธ์กับโรคหลังการเก็บเกี่ยว ความสัมพันธ์ของผลิตผลและเชื้อสาเหตุ ระบาดวิทยา โรคหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา สารพิษจากเชื้อรา การควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวโดยทางกายภาพ เคมี และชีววิธี โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจ แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม


Importance of postharvest diseases and insect pests; noninfectious postharvest disorders; infectious postharvest diseases, infection process, preharvest factors affecting postharvest diseases, relationships of postharvest diseases and physiology of produces, host-parasite relationships, epidemiology; postharvest diseases caused by bacteria and fungi; mycotoxins; control of postharvest diseases by physical, chemical and biological means; important postharvest diseases and insect pests of economic horticultural crops.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH