เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209309Tourism Logistics
โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว: แนวคิดด้านโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, โลจิสติกส์การท่องเที่ยวในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่อภาคีการท่องเที่ยว


Relationship between Logistics and tourism: theoretical concepts of Logistics, supply chain of tourism industry, tourism logistics in Thailand and neighbor countries and stakeholders’ influences on tourism logistics management
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH