เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001120Thai Academic Reading and Writing
การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการในภาษาไทย กลยุทธ์ในการอ่านและการพิจารณางานเขียน หลักการเขียนเชิงวิชาการในภาษาไทย การใช้คำ ประโยค สำนวน และโวหารที่เหมาะสม การวางโครงเรื่องการเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการเขียนอรรถาธิบาย


Fundamental knowledge of Thai academic written works, reading strategies and evaluation of written works; principles of Thai academic writing; proper diction, sentence patterns, expressions and rhetorical devices; outlining; paragraph writing; summarising and expository writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH