เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1001120Thai Academic Reading and Writing
การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการในภาษาไทย กลยุทธ์ในการอ่านและการพิจารณางานเขียน หลักการเขียนเชิงวิชาการในภาษาไทย การใช้คำ ประโยค สำนวน และโวหารที่เหมาะสม การวางโครงเรื่องการเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการเขียนอรรถาธิบาย


Fundamental knowledge of Thai academic written works, reading strategies and evaluation of written works; principles of Thai academic writing; proper diction, sentence patterns, expressions and rhetorical devices; outlining; paragraph writing; summarising and expository writing.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH