เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1209100Introduction to Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาแนวคิด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น ความต้องการและ การบริการลูกค้า การจัดหาและการจัดส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์คู่ค้า ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง


Concept and principles in logistics and supply chain management, customer requirement, customer service management, procurement and delivery management, transportation management, inventory control, partnership relationship and related information technology systems.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH