เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1804105Life and Health
ชีวิตและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายปัจจัยทางด้านสุขภาพ ประเภทและสาเหตุของโรค การติดต่อและป้องกันโรคติดเชื้อ สุขภาพปากและฟัน สุขภาพจิต สุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน การป้องกันการตั้งครรภ์ สุขอนามัยส่วนบุคคล สารเสพติดและการเสพติด สารอาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อมและอาชีว อนามัย ประเด็นด้านสุขภาพในปัจจุบัน ความสมบูรณ์ของร่างกายและการดำเนินชีวิต


Factors which influence their health and fitness: determinants of health, types and causes or diseases, transmission and prevention of infectious diseases, oral health, psychological health, sexual health, sexually transmitted diseases and their prevention, contraception, personal hygiene, substance abuse and addiction, diet and nutrition, environmental and occupational health, current issues of issues of health, fitness and lifestyle.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH