เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001307Introduction to Eastern Philosophy
ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น ปรัชญาฮินดู พุทธปรัชญา ปรัชญาลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ อิทธิพลของปรัชญาเหล่านั้นที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน และปรัชญาตะวันออกประยุกต์


An introduction to Eastern philosophy; Hinduism; Buddhism; Taoism and Confucianism in Chinese philosophy; influence of Eastern philosophy on the present society; applied Eastern philosophy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH