เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1001307Introduction to Eastern Philosophy
ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50203C2LECT50473B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 3
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2
  40-40-0
  1-1-0
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 206
  วันสอบปลายภาค: 25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 201
  Course Description
  ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น ปรัชญาฮินดู พุทธปรัชญา ปรัชญาลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ อิทธิพลของปรัชญาเหล่านั้นที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน และปรัชญาตะวันออกประยุกต์


  An introduction to Eastern philosophy; Hinduism; Buddhism; Taoism and Confucianism in Chinese philosophy; influence of Eastern philosophy on the present society; applied Eastern philosophy.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH