เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001203Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน วิธีการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน การใช้เหตุผล การตรวจสอบความเชื่อเพื่อเข้าถึงความจริงและการแก้ปัญหา การสร้างความระมัดระวังในการให้เหตุผลที่ผิดพลาดในชีวิตประจำวัน


Creative thinking and its application to other disciplines and everyday life; basic techniques for gathering information; basic rules of correct reasoning, testing beliefs for truth and problem solving; awareness of common mistakes in everyday reasoning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH