เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1001203Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:50102C3LECT2552478B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปี 4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  42-26-16
  180-144-36
  12-12-0
  3-0-3
  วันสอบกลางภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 402 (B)
  27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 403 (B)
  27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 406 (B)
  27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 407 (B)
  27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 410 (B)
  27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 411 (B)
  วันสอบปลายภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 101 (B)
  26 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 102 (B)
  26 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  26 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  Course Description
  การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน วิธีการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน การใช้เหตุผล การตรวจสอบความเชื่อเพื่อเข้าถึงความจริงและการแก้ปัญหา การสร้างความระมัดระวังในการให้เหตุผลที่ผิดพลาดในชีวิตประจำวัน


  Creative thinking and its application to other disciplines and everyday life; basic techniques for gathering information; basic rules of correct reasoning, testing beliefs for truth and problem solving; awareness of common mistakes in everyday reasoning.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH