เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301107Basic Information Technology
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญ วิวัฒนาการ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโลกปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสาร ข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน กระบวนการแก้ปัญหา


Information technology concepts; importance, evolution, roles and impacts; computer systems; hardware and software; data processing; networks and computer communications; flowchartings; problem solving process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH