เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1601103Know Your Laws
กฎหมายน่ารู้
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความจำเป็นของการมีกฎหมาย และความเป็นมาของระบบกฎหมายไทย รวมถึงระบบกฎหมายอาเซียนในอนาคต กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นทางกฎหมาย โครงสร้าง และการดำเนินการของกระบวนการยุติธรรม


The need for having laws, history of Thai laws, laws pertaining to ASEAN legal system, basic laws for everyday usage, problems which are of legal significant, structure and the operation of justice system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH