เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203142Organization and Management
องค์การและการจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำจำกัดความ ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญในองค์กร สภาพแวดล้อมในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ องค์ประกอบของการจัดการ การตัดสินใจ เทคนิคการจัดการ และแนวคิดการจัดการร่วมสมัย


Definitions, meanings, and important elements of organization; management environment; management theories; management functions; decision making and management techniques; and contemporary management concept.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH