เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203142Organization and Management
องค์การและการจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำจำกัดความ ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญในองค์กร สภาพแวดล้อมในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ องค์ประกอบของการจัดการ การตัดสินใจ เทคนิคการจัดการ และแนวคิดการจัดการร่วมสมัย


Definitions, meanings, and important elements of organization; management environment; management theories; management functions; decision making and management techniques; and contemporary management concept.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH