เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1203142Organization and Management
องค์การและการจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50102C3LECT34030436B  
อาจารย์:
 • อาจารย์สุดศิริ รุ่งเรือง
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3
  49-36-13
  47-0-47
  48-36-12
  179-158-21
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 201
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 301
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 302
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 303
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 304
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 311
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 312
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 301
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 302
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 303
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 304
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 311
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 312
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
    02 พุธ12:00-14:50107C3LECT3463451B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สุดศิริ รุ่งเรือง
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 2
  122-94-28
  167-151-16
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 201
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 301
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 302
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 303
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 304
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 311
  22 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร S7 ห้อง A 312
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 411
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 412
  Course Description
  คำจำกัดความ ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญในองค์กร สภาพแวดล้อมในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ องค์ประกอบของการจัดการ การตัดสินใจ เทคนิคการจัดการ และแนวคิดการจัดการร่วมสมัย


  Definitions, meanings, and important elements of organization; management environment; management theories; management functions; decision making and management techniques; and contemporary management concept.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH