เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1001205Citizenship and Contemporary Politics
ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:เลิกใช้

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลในการเมืองและ การปกครอง การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน และความตระหนักในผลกระทบของการเมืองที่มีต่อชีวิตประจำวัน


Concepts and theories in political science; political science and other disciplines; concept of citizenship; individual rights, freedom, duty, and responsibility in politics and government; analysis of current issues; and awareness of politics impact on individuals everyday life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH