เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1001204Understanding Global Society
ความเข้าใจในสังคมโลก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พัฒนาการของสังคมโลก แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน


Evolution of the global society; concepts and theories in international relations; awareness of global issues affecting the world community, region, country and individual; Thailand and its neighbors in the Greater Mekong Sub-region; and analysis of current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH