เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001202Introduction to Thai Culture
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย คุณลักษณะของคนไทย ความแตกต่างของวิถีชีวิตในแต่ละภาค อารยธรรมในลุ่มน้ำโขง ศาสนาและความเชื่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิต กระแส โลกาภิวัตน์และอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมไทย


Meaning and concepts of Thai culture including knowledge of Thai geography and history, characteristics of Thai people; different regional lifestyles, Mekong Basin Civilization, religions and beliefs, the monarchy, traditions, trends and lifestyles, globalization and its influence in Thai culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH