เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001201Cultural Studies
วัฒนธรรมศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา สิ่งแวดล้อมของภาคต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง วัฒนธรรมอาเซียน คุณลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของไทยในโลก


Definition and concept of cultural studies; environment of each region; cultural diversity and various ethnic groups in Thailand; cultural diversity in GMS; ASEAN culture; characteristics of Thai society and culture; eastern and western cultures in Thai culture; changing role of Thailand in the world.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH