เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1001201Cultural Studies
วัฒนธรรมศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา สิ่งแวดล้อมของภาคต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง วัฒนธรรมอาเซียน คุณลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของไทยในโลก


Definition and concept of cultural studies; environment of each region; cultural diversity and various ethnic groups in Thailand; cultural diversity in GMS; ASEAN culture; characteristics of Thai society and culture; eastern and western cultures in Thai culture; changing role of Thailand in the world.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH