เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1001201Cultural Studies
วัฒนธรรมศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50213MELECT81792B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร
 • วันสอบกลางภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  วันสอบปลายภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
    02 อังคาร12:00-14:50213MELECT80791B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร
 • วันสอบกลางภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 318
  วันสอบปลายภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  Course Description
  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา สิ่งแวดล้อมของภาคต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง วัฒนธรรมอาเซียน คุณลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของไทยในโลก


  Definition and concept of cultural studies; environment of each region; cultural diversity and various ethnic groups in Thailand; cultural diversity in GMS; ASEAN culture; characteristics of Thai society and culture; eastern and western cultures in Thai culture; changing role of Thailand in the world.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH