เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008114Japanese 4
ภาษาญี่ปุ่น 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008113 หรือ
1008107

Course Description
ประโยคสกรรมและอกรรมกริยา รูปกริยาแสดง คำสั่ง ความสามารถและกรรมวาจา ประโยคแสดงความตั้งใจ จุดประสงค์ ความน่าจะเป็น และแสดงแหล่งที่มาของความรู้ อักษรคันจิ 80 ตัว


Intransitive and transitive verb sentences, imperative form, potential form and passive form of verbs, sentences expressing intention, purpose, possibility and hearsay, 80 kanji characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH