เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1008114Japanese 4
ภาษาญี่ปุ่น 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008113 หรือ
1008107
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:30-19:50218C1LECT25025F  
  พฤหัสบดี17:30-19:50218C1LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นตอนปลายโดยเน้นประโยคที่มีอกรรมกริยาและสกรรมกริยา ประโยคคำสั่ง ประโยคแสดงความเป็นไปได้ และรูปแบบกรรมวาจกของคำกริยา ประโยคที่แสดงความตั้งใจ วัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ และการบอกเล่า ตัวอักษรคันจิ 80 ตัว และภาษาพูดอย่างง่าย


  Four integrated skills of upper-beginner Japanese focusing on intransitive and transitive verb sentences, imperative form, potential form and passive form of verbs, sentences expressing intention, purpose, possibility and hearsay, 80 kanji characters, plain style as the spoken language.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH