เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008113Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่น 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008112 หรือ
1008106

Course Description
ประโยคซับซ้อนที่แสดงความคิดเห็น การคาดคะเน เงื่อนไข การขยายคำนามด้วยวลีและประโยค ตัวอักษรคันจิประมาณ 80 ตัว


Complex sentences expressing idea, possibility, and condition, modifying nouns with phrases and sentences, 80 kanji characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH