เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1008113Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่น 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008112 หรือ
1008106

Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นตอนปลายโดยเน้นประโยคความซ้อนที่แสดงความคิดและเงื่อนไข การขยายคำนามด้วยวลีและประโยค ภาษาเขียนอย่างง่าย และตัวอักษรคันจิ 80 ตัว


Four integrated skills of upper-beginner Japanese focusing on complex sentences expressing idea and condition, modifying noun with phrases and sentences, plain style as the written language, 80 kanji characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH