เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006125English 4
ภาษาอังกฤษ 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006124 หรือ
1006301 และ 1006303

Course Description
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยเน้นทักษะที่จำเป็นในการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การสัมภาษณ์งาน และการจดบันทึก การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินผล การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาจรรยามารยาททางวิชาชีพ


Development of integration of four English skills essential to specific purposes; practice of profession-related use of English including resume and cover letter writing, professional presentations, interview simulation, and note-taking; development of critical, analytical, and evaluative skills; practice of self-directed learning skills and collaborative skills; and developing professional etiquette.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH